องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th


 


อบต.ศรีสว่าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัวและปล่อยพันธุ์ปลาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณสวนหม่อนเลี้ยงไหมตำบลศรีสว่าง