องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่อยู่สามารถติดต่อได้
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานส่วนตำบล
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
 
แผน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนอื่น ๆ
ข้อบัญญัติ
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
การประเมินผลแผนพัฒนา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
จดหมายข่าว
E-Service
รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ติดต่อ - สอบถาม
 
 

  ชื่อ + นายไสวธนกร ดีมาก
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
  ชื่อ + นายพรมมา นาคเหนือ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.)
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
 
  ชื่อ + นางสาวสุภาสินี พิรักษา
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงาน อบต.)
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
  ชื่อ + นายบพิต  เสาวรส
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
   ชื่อ +  นางสเอม  ชื่นชม
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง)
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
 
 
   ชื่อ +  นายวัฒนา บุญมี
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนโยธา
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
 
   ชื่อ +  นางนิรชา  เหล่ามานะ
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
 
   ชื่อ +  - รอบันทึกข้อมูล -
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนสาธารณสุข
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14
   ชื่อ +  - รอบันทึกข้อมูล -
   ตำแหน่ง +  หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  04462-9246 ต่อ 14