องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


เชิญชวนและแนะนำวิธีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10


เมื่อวันที่ 17 พ.ย.65 นายวิรัตน์ พลแสน นายกองค์การบริหารสว่นตำบลศรีสว่างได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่ ออกประชาสัมพันธ์ และรณรงค์จัดทำถังขยะเปียก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ภายในครัวเรือนอย่างถูกวิธี โดยเริ่มต้นดำเนินการจากหมู่ที่ 1  - หมู่ 10 จากนั้นจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ภายในหมู่บ้านต่างๆ ต่อไป จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ทุกครัวเรือนร่วมกันทำถังขยะเปียก ประจำครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อจัดการขยะ และกากของเสียได้อย่างถูกต้อง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป... 

2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-02
2023-01-27
2023-01-27
2023-01-13
2022-12-13
2022-12-05