องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

  ชื่อ + นายวิรัตน์ พลแสน
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 04462-9246 ต่อ 14
 
  ชื่อ + นางพยุง ศลาประโคน
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.)
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 081-8769687
 
 
  ชื่อ + นายบพิต  เสาวรส
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 089-5449502
 
  ชื่อ + นางอร่ามเรือง  ศิลป์ประกอบ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + admin@srisawang.go.th
  อีเมล์ + 061-6355645
 
   ชื่อ + นายวัฒนา บุญมี
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  085-7623322
 
 
   ชื่อ +  นางนิรชา เหล่ามาน
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   โทรศัพท์ +  admin@srisawang.go.th
   อีเมล์ +  091-8855847