องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


โครงการเก็บขยะอันตราย ในชุมชน/10หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบล


ขยะมูลฝอยขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมีกำจัดแมลง กากน้ำมัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งกำเนิดของเสียที่สำคัญ ได้แก่ ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม ปริมาณขยะมูลฝอยดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ

 

อบต.ศรีสว่าง จึงจัดทำโครงการจัดเก็บขยะอันตราย ในชุมชน/10 หมู่บ้าน ขึ้นเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทางและร่วมกิจกรรมในโครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย ด้วยความปรารถณาดี จาก อบต.ศรีสว่าง

2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-08
2024-01-08
2023-12-05
2023-11-25
2023-11-17
2023-11-13