องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารและการทำงานร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและพนักงานท้องถิ่น


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างได้จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารและการทำงานร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาและพนักงานท้องถิ่นซึ่งได้สอดแทรกสาระสำคัญด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานใน ปี 2566

2024-02-16
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-07
2024-01-08
2024-01-08
2023-12-05
2023-11-25
2023-11-17
2023-11-13