องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างแสดงเจตจำนงต่อข้าราชการว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริต เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น  เพื่อให้งานที่ปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสูดของประชาชนและรวมใจทำดีเพื่อพอหลวงของเรา และนายกองค์กรบริหารส่วนตบลศรีสว่างประกาศนโยบายคุณธรมละความโปร่งใส
2023-09-19
2023-08-31
2023-08-30
2023-08-28
2023-08-22
2023-08-12
2023-08-08
2023-08-07
2023-08-02
2023-07-28