องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร


โครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการซ่อมเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาสามารถซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรเบื้องต้นได้ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของเกษตรกร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทั้งระยะสั้นระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุระกิจและการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้ผู้ว่างงานมีโอกาสทำงานมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2023-05-29
2023-04-12
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-20
2023-03-09
2023-02-21
2023-02-02
2023-01-27