องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร


โครงการฝึกอบรมซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการซ่อมเครื่องยนต์ การบำรุงรักษาสามารถซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรเบื้องต้นได้ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของเกษตรกร และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทั้งระยะสั้นระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุระกิจและการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้ผู้ว่างงานมีโอกาสทำงานมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนนั้น ๆ ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง





2024-06-19
2024-05-30
2024-04-30
2024-04-11
2024-04-09
2024-03-29
2024-03-22
2024-02-29
2024-02-16
2024-02-13