องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลห...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส 2...[วันที่ 2022-07-22][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการโควิดปลอดภัยร่วมใจป้องกัน[วันที่ 2022-07-20][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา[วันที่ 2022-07-18][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่ง...[วันที่ 2022-07-07][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 114]
 
  ขุดลอกร่องระบายน้ำลงหนองเอี่ยนและคันคู บ้านสงแดง [วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 20]
 
  ออกสอบข้อเท็จจริงผู้ประสพปัญหาทางสังคม[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ระหว่าง...[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 18]
 
  โครงการ บ้านสะอาดปราศจากยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก ...[วันที่ 2022-06-06][ผู้อ่าน 166]
 
  วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ พลแสน นายกอบต.ศร...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 195]
 
  จัดตั้งศูนนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีสว่าง[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 19]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14